Rex Hotel

Rex Hotel

  • Địa điểm:
    Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư:
    Saigon Tourist
0907039999 0907039999 @RPfurniture